Inicio » Eutanàsia

Eutanàsia

Document d’anàlisi sobre l’impacte normatiu dels documents de l’OBD relatius a l’eutanàsia i reptes de futur. Autors: Blanca BórquezMaría Casado i Mirentxu Corcoy

Data de publicació: abril de 2021 / versió actualitzada: juny de 2021 Document [PDF]

Proposta d’esmena a l’Informe sobre eutanàsia i ajuda al suïcidi

Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya Informe  2005

Llei orgànica de l eutanàsia. Canal Salut

Document de llei orgànica 3/2021 (BOE) – Enllaç: https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628-C.pdf

Document d’anàlisi sobre l’impacte normatiu dels documents de l’OBD relatius a l’eutanàsia i reptes de futur Autores: Blanca BórquezMaría Casado i Mirentxu Corcoy. Data de publicació: abril de 2021 / Actualització versió definitiva: juny de 2021

Comitè Assessor del Procés Assistencial de la Llei Eutanàsia, convocada per la Direcció General de Planificació en Salut Departament de Salut. Model de desplegament de la prestació de l’eutanàsia i el suïcidi assistit, maig 2021.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia/professionals

Información sobre “EUTANASIA” d’interés específic per las profesionals de la salut

El protocol assistencial en format descarregable – Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Etapes_de_la_vida/final-vida/eutanasia/model-desplegament-prestacio-eutanasia.pdf

Una infografia-resum de tot el circuit pas a pas – Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Etapes_de_la_vida/final-vida/infografia-servei-ajuda-morir.pdf

Webinar per el desplegament de la llei de regulació de l’eutanàsia del 16 de juny – Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Na5CzG3R9AU

Informació i enllaç al formulari d’inscripció al Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgà nica de Regulació de l’Eutanàsia – Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/curs-de-sensibilitzacio-i-conceptes-basics-regulacio-eutanasia/

 Informació sobre el registre d’objecció de consciència i enllaç on el professional pot inicar el tràmit per quedar inscrit en el registre (estarà operatiu a partir del dia 25 de juny) – Enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-de-professionals-sanitaris-objectors-deconsciencia-per-dur-a-terme-lajuda-per-morir-eutanasia?category=75f95a84-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Reflexions del Comité de Bioètica de Catalunya i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya sobre una possible negativa, en nom de l’ideari institucional, a l’aplicació de la Llei reguladora de l’Eutanàsia.

Informació sobre “EUTANASIA” per la ciudadania 

Informació sobre l’etapa “FINAL DE LA VIDA” – Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida Aglutina els element, serveis i recursos més rellevants vinculats a l’etapa final de la vida.

Informació global sobre “EUTANÀSIA” d’interès tant per professionals de la salut com per ciutadania – Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia

Reflexions del Comitè de Bioètica de Catalunya i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya sobre una possible negativa, en nom de l’ideari institucional, a l’aplicació de la Llei reguladora de l’Eutanàsia. 26 de juliol de 2021